dla zakupów od 49 zł dostawa GRATIS

sprawdź aktualne PROMOCJE

Zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj 15% na pierwsze zakupy!

Polityka prywatności

Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej znajdującej się pod adresem www.salfeme.pl (Strona), prowadzonej przez SALVENA J. Galas A. Ożóg spółka cywilna z siedzibą w Skawinie (Salvena). Użytkownikiem Strony jest każdy, kto korzysta z niej w jakikolwiek sposób (Użytkownik). Na stronie funkcjonuje sklep internetowy z kosmetykami marki SAFLEME (Sklep).

Polityka obejmuje również kwestie przetwarzania danych osobowych Użytkowników związane z prowadzeniem przez SALVENA konta na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram (Portale).

W Polityce znajdują się także informacje na temat stosowanych plików cookies i narzędzi analitycznych.

Szczegóły na temat działania Sklepu, składania zamówień oraz świadczenia bezpłatnych usług Newsletter oraz Prowadzenie Konta Klienta znajdują się w Regulaminie Sklepu pod adresem https://salfeme.pl/regulamin.html

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych

Administratorami (współadministratorami) Twoich danych osobowych są: Justyna Galas oraz Agnieszka Ożóg, działające w ramach SALVENA J. Galas A. Ożóg spółka cywilna, ul. Piłsudskiego 3, 32-050 Skawina, posiadającej NIP 6793024115 oraz REGON 121083883.

Kontakt z administratorami nawiązać można w szczególności pod numerem tel.: 730 343 707 lub adresem e-mail: biuro@salfeme.pl

Przysługujące Ci prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym wszelkie zgłoszenia lub korespondencja w tym przedmiocie mogą być wykonywane i kierowane wobec każdego z administratorów.

Administratorzy są dalej łącznie zwani Administratorem.

2. Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane możemy otrzymać od Ciebie poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie, wypełnienie dostępnych na Stronie formularzy związanych z dokonywaniem zakupów w Sklepie, zapisaniem się na Newslettera lub skorzystaniem z usługi prowadzenie Konta Klienta.

Możesz do nas również po prostu napisać lub zadzwonić - z wykorzystaniem podanych na Stronie adresów mailowych, pocztowych i telefonicznych. Taka korespondencja także może stanowić dla nas źródło danych.

Ponadto, dane osobowe mogliśmy otrzymać od Ciebie za pośrednictwem Portali.

Narzędzia analityczne stosowane na Stronie dostarczają nam natomiast anonimowych informacji na temat sposobu w jaki Użytkownicy korzystają ze Strony.

3. Jak chronimy Twoje dane osobowe

Zapewniamy, że ochrona oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych są ważnym elementem w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej oraz są brane pod uwagę przy projektowaniu stosowanych przez nas procedur oraz rozwiązań.

Realizując te założenia zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym RODO, które to środki są adekwatne do ryzyka naruszenia Twoich praw i wolności.

W szczególności zabezpieczyliśmy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnionym zabraniem lub wykorzystaniem, przed przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych.

Twoje dane udostępniamy podmiotom trzecim wyłącznie w sytuacji, gdy jest to niezbędne

z punktu widzenia naszej działalności, a dostęp do Twoich danych u nas mają pracownicy

i współpracownicy, którzy otrzymali odpowiednie upoważnienia i podpisali stosowne zobowiązania do ochrony danych osobowych i zachowania ich w poufności.

Szanujemy przysługujące Ci prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a nasze rozwiązania techniczne są zgodne z aktualnym stanem techniki.

4. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: RODO] oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

A. Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Cele przetwarzania oparte na powyższej podstawie:

1) prowadzenie negocjacji i ustaleń w sprawie zawarcia z nami umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w tym odpowiedzi na kontakt potencjalnych klientów w sprawie zapytań o konkretne produkty/usługi;

2) sprzedaż produktów przez Sklep (zawarcie i realizacja umowy sprzedaży);

3) realizacja darmowej usługi Newslettera;

4) realizacja darmowej usługi Prowadzenie Konta Klienta.

B. Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Cele przetwarzania oparte na tej podstawie:

1) realizacja ciążących na nas obowiązków prawnych np. podatkowych, bądź rachunkowych.

C. Artykuł 6 ust. 1 pkt f) RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Cele przetwarzania oparte na powyższej podstawie.

1) marketing bezpośredni naszych usług i działalności [odpowiadanie na kontakt w sprawie ogólnych zapytań dotyczących naszej działalności, przesyłanie Newslettera do zainteresowanych osób, prowadzenie działań marketingowych na Portalach, uzyskiwanie zanonimizowanych danych statystycznych na temat korzystania ze Strony przez Użytkowników, sprawdzanie i optymalizacja efektywności zanonimizowanej reklamy na FB],

2) ewentualne ustalenie i dochodzenie naszych roszczeń lub nasza obrona przed roszczeniami.

5. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty współpracujące z nami w ramach naszej działalności gospodarczej na zasadzie powierzania im przetwarzania, w naszym imieniu, danych, którymi my dysponujemy, w tym: dostawcy oprogramowania wspomagającego wewnętrzne procesy biznesowe, dostawcy usług hostingowych, dostawcy usług poczty elektronicznej, firma informatyczna, firma księgowa.

Odbiorcami Twoich danych są także podmioty współpracujące z nami w ramach naszej działalności gospodarczej jako niezależni administratorzy danych osobowych, posiadający własne podstawy do ich przetwarzania, w tym: poczta oraz firmy kurierskie, kancelaria prawna, firmy prowadzące Portale, zewnętrzni dostawcy systemów płatności, banki.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

6. Kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane

• W zakresie sprzedaży produktów i realizacji oferowanych przez nas usług - przez okres negocjacji, zawierania i wykonania umowy.

• W zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na nas - przez okres wskazany w przepisach lub do czasu wypełnienia przez nas tych obowiązków.

• W zakresie realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów - przez okres realizacji celów objętych tą podstawą, chyba że w związku z wniesieniem sprzeciwu będziemy zobowiązani do wcześniejszego zaprzestania przetwarzania danych.

Dane, które pozyskujemy sprzedając kosmetyki w Sklepie co do zasady przechowywane są przez nas przez okres 7 lat od upływu najdalszego z terminów na wykonanie obowiązków z umowy.

7. Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo:

a) dostępu do Twoich danych osobowych,

b) domagania się sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

d) przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od Administratora i przesłania bezpośrednio innemu administratorowi), zgodnie z treścią Rozporządzenia.

W celu realizacji praw skontaktuj się z nami pod naszym adresem podanym w pkt. 1 powyżej.

8. Prawo wniesienia sprzeciwu

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Nie wolno nam już wówczas przetwarzać Twoich danych, chyba że uda się nam wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać Twoich danych do takich celów.

9. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza RODO.

Na terenie Polski uprawnienia organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Profilowanie

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o zgromadzone dane osobowe, w szczególności profilowania, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływało.

Korzystamy natomiast z narzędzi analitycznych, w ramach których, opierając się na zanonimizowanych danych, badamy sposób korzystania Użytkowników ze Strony oraz sprawdzamy i optymalizujemy efektywność prowadzonej kampanii reklamowej na Facebooku.

11. Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne.

Podanie danych osobowych wymaganych przez nas do zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług jest niezbędne do skorzystania z tych usług.

12. Formularz kontaktowy na Stronie. Kontakt przy pomocy adresów dostępnych na Stronie

Możesz szybko i sprawnie skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie lub napisać bądź zadzwonić do nas wykorzystując adresy podane na Stronie w zakładce Kontakt.

Przesłanie do nas wypełnionego formularza/przekazanie do nas informacji przy pomocy dostępnych adresów oznacza zgodę na kontakt zwrotny przy użyciu danych podanych w formularzu/kontakt zwrotny przy użyciu tego samego, lub wskazanego w przekazanej do nas informacji kanału komunikacji, w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgoda ta jest dobrowolna - szanujemy Twoją prywatność i to Ty decydujesz o nawiązaniu kontaktu z nami.

Zgodę możesz odwołać w każdym momencie poprzez kontakt z nami przy pomocy adresów dostępnych na Stronie, lub w tej Polityce. Odwołanie zgody nie wpływa na działania podjęte przez nas na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Podstawa przetwarzania danych osobowych: w zależności od treści kontaktu - jego tematyki i szczegółowości: artykuł 6 ust. 1 pkt b) [prowadzenie negocjacji i ustaleń w sprawie zawarcia z nami umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług/odpowiadanie na kontakt od potencjalnych klientów w sprawie zapytań o konkretne produkty/usługi] lub f) RODO [marketing bezpośredni: odpowiadanie na kontakt w sprawie ogólnych zapytań dotyczących naszej działalności oraz przechowywanie zapytań i kontaktów w sprawie konkretnych usług, na podstawie których nie doszło do zawarcia umowy].

13. Newsletter

Na Stronie oferujemy opcję darmowego Newslettera. Nasz Newsletter zawiera informacje o treści marketingowej, w tym m.in. informacje o nowych produktach, ofertach lub promocjach, które pojawiły się w Sklepie.

Możesz skorzystać z Newslettera poprzez podanie wymaganych danych (adres e-mail) oraz kliknięcie przycisku Zapisz się. Powyższe jest równoznaczne ze zgodą na przesyłanie Ci przez nas Newslettera

w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgoda ta jest dobrowolna - szanujemy Twoją prywatność i pozostawiamy Ci pełną decyzyjność co do otrzymywania takich informacji.

Zgodę możesz odwołać w każdym momencie klikając opcję Odwołaj subskrypcję, która pojawi się w każdym mailu z Newsletterem. Odwołanie zgody nie wpływa na działania podjęte przez nas na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Twoje dane pozyskane w ten sposób będą wykorzystywane jedynie dla potrzeb związanych z wysyłką Newslettera. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO [świadczenie bezpłatnej usługi Newslettera] oraz f) RODO [marketing bezpośredni: przesyłanie Newslettera do zainteresowanych osób].

14. Prowadzenie Konta Klienta

Na Stronie oferujemy bezpłatną usługę Prowadzenia Konta Klienta za pomocą której Użytkownik może wpisać i modyfikować swoje dane niezbędne do realizacji zamówień, śledzić stan realizacji zamówień oraz przeglądać historię zamówień. Usługa jest dobrowolna i nie jest warunkiem dokonania zakupów w Sklepie.

Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO [świadczenie bezpłatnej usługi Prowadzenie Konta Klienta].

15. Dokonywanie zakupów przez Sklep

Na Stronie możesz dokonywać zakupów poprzez Sklep. Dane osobowe gromadzone w tym procesie wykorzystywane są przez nas w czasie zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, a także, w określonym zakresie, po zakończeniu tych działań.

Podstawy przetwarzania danych w okresie zawarcia i realizacji umowy sprzedaży:

Podstawy przetwarzania danych po okresie realizacji usługi:

16. Systemy płatności oraz banki

Zwracamy Twoją uwagę na fakt, że płatności w Sklepie mogą być dokonywane są przy pomocy podmiotów trzecich - zewnętrznych dostawców systemów płatności (np. dostawcy umożliwiający płatności przy pomocy BLIKu, kart płatniczych, szybkich przelewów internetowych). Te podmioty oraz twój bank, występują wobec Twoich danych osobowych jako niezależni administratorzy, stosujący własne polityki i zasady przetwarzania danych, i w tym zakresie to oni pozostają odpowiedzialni za to przetwarzanie.

Decydując się na korzystanie z usług tych podmiotów wyrażasz zgodę na przekazanie im przez nas danych niezbędnych dla celów dokonania i rozliczenia płatności. Część danych podajesz natomiast w procesie płatności sam tym podmiotom oraz swojemu bankowi - po przekierowaniu na ich strony.

Informacje na temat aktualnie dostępnych sposobów płatności i oznaczenia podmiotów je oferujących znajdują się na naszej stronie internetowej.

17. Pliki cookies

Informujemy, że podczas korzystania ze Strony, w Twoim urządzeniu instalowane są tzw. pliki cookies. Poprzez pliki cookies należy rozumieć krótkie dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Stosowane przez nas pliki cookies mają następujące funkcje:

Zasadnicze rodzaje plików cookies, które można wyróżnić ze względu na czas ich przechowywania:

Maksymalny czas przechowywania plików cookies wynosi do 2 lat.

Stosowanie plików cookies odbywa się bez przetwarzania przez nas danych pozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników.

Korzystając ze Strony, przy jednoczesnym stosowaniu ustawień używanej przeglądarki internetowej zezwalających na pliki cookies, wyrażasz zgodę w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne na instalowanie plików cookies, ich przechowywanie w urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją wycofać poprzez zmianę ustawień plików cookies i/lub zaprzestanie korzystania ze Strony. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać poprzez określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień oprogramowania przeglądarek internetowych, w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies bądź informować o każdorazowym ich przesłaniu na urządzenie końcowe i zmienić czas ich przechowywania. Możesz też po zakończeniu odwiedzin Strony skasować umieszczone na Twoim urządzeniu pliki cookies.

Ograniczenie stosowania lub wyłączenie plików cookies może wyłączyć niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie (np. dodawanie towarów do koszyka i złożenia zamówienia, zapamiętywanie przez sklep wybranego sposobu sortowania towarów, zalogowanie się na Konto Klienta, wysłanie wiadomości z formularza kontaktowego).

Szczegółowe informacje na temat zarządzania różnymi plikami cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania poszczególnych przeglądarek internetowych.

a) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;

b) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek;

c) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

d) Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

e) Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

18. Narzędzia analityczne

A. Google Analytics, Google Tag Manager

Korzystanie ze Strony uruchamia narzędzie analityczne Google Analytics (i jego cookies), mające na celu analizowanie sposobu, w jaki korzystasz z Stron. W ramach Google Analytics dane pozyskiwane są w wyniku łączenia się danego adresu IP z serwerem Google i pobierania tego adresu przez Google, który korzysta z tych informacji w celu tworzenia dla nas raportów i statystyk. Gromadzone w ten sposób dane dotyczą głównie urządzenia, przeglądarki, przybliżonej lokalizacji i ruchów na Stronie, tj. nie dotyczą one bezpośredniego oznaczenie Użytkownika.

Korzystamy z Google Analytics w celu uzyskiwania analiz na temat tego w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co pozwala nam na jej ulepszanie. Stosowanie przez nas Google Analytics odbywa się bez przetwarzania danych pozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników (otrzymujemy od Google ogóle raporty, bez danych, na podstawie których są tworzone). Dodatkowo, aktywowaliśmy udostępnioną przez to narzędzie opcję animizacji adresów IP. Zasady działania anonimizacji:.https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=pl. Pełny adres IP może trafić na serwery Google tylko w wyjątkowych przypadkach

Pliki cookies Google Analytics są przechowywane przez okres do 2 lat.

Narzędzie Google Analytics dostarczane jest przez firmę Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Szczegółowy opis plików cookies firmy Google znajdziesz tutaj.

Dalsze informacje na temat zarządzania plikami cookies firmy Google znajdziesz z kolei tutaj:

Stosujemy również Google Tag Manager - narzędzie ułatwiające konfigurację Google Analytics oraz innych podobnych narzędzi. Dzięki jego działaniu nie ma potrzeby angażowania do tych celów programisty. GTM działa na danych zgromadzonych przez inne narzędzia.

Sygnalizujemy też, że firma Google jest niezależnym administratorem wielu danych osobowych, które pozyskuje z innych źródeł, lub którymi dysponuje w związku z innymi działaniami podejmowanymi w ramach prowadzonej przez nią działalności i przy zastosowaniu jej cookies. Łącząc posiadane przez siebie dane oraz wykorzystując swoje technologie, może uzyskiwać dodatkowe informacje na temat osób korzystających z Internetu oraz przetwarzać i przekazywać te dane poza EOG, na co jednak nie mamy już wpływu i co pozostaje poza zakresem naszego działania. Informujemy cię natomiast o tym, gdyż przetwarzanie to może odbywać się w związku z prowadzoną przez nas działalnością i wykorzystaniem usługi Google na Stronie.

Więcej na temat przetwarzania danych przez Google można przeczytać tutaj.

Korzystając ze Strony, przy jednoczesnym stosowaniu ustawień używanej przeglądarki internetowej zezwalających na pliki cookies, wyrażasz zgodę na stosowanie Google Analytics. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją wycofać poprzez zmianę ustawień plików cookies (pkt. 17 powyżej) i/lub zaprzestanie korzystania ze Strony, ewentualnie poprzez uruchomienie narzędzi do blokowania systemów śledzących. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO [marketing bezpośredni: uzyskiwanie zanonimizowanych danych statystycznych na temat korzystania ze Strony przez Użytkowników].

B. Facebook Pixel

Stosujemy także narzędzie marketingowe o nazwie Facebook Pixal (i jego cookies) oferowane przez FB. Narzędzie to jest powiązane z naszym kontem marketingowym na FB oraz ze Stroną. Pozwala ono na ocenę efektywności reklam wyświetlanych przez nas na FB (tzw. konwersji - tego w jaki sposób reklamy i ich kliknięcia przekładają się na konkretne działania Użytkowników) oraz na wyświetlanie tych reklam w powiązaniu z określonymi działaniami, które Użytkownik podjął na Stronie. Odbywa się to bez przetwarzania przez nas danych pozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników.

Pliki cookies FB Pixel są przechowywane przez okres do 1 roku.

Zwracamy uwagę, że gdy korzystasz z Facebooka, bez względu na to, czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem FB czy nie, twoje dane osobowe są/mogą być przetwarzane również przez ten Portal (Facebook Irleand Ltd. na poziomie UE oraz Facebook Inc. w pozostałym zakresie), który jest niezależnym administratorem Twoich danych osobowych w zakresie dotyczącym swojej działalności oraz przy zastosowaniu jego cookies. Z racji charakteru tej działalności Facebook posiada również dostęp do wielu innych danych, także osobowych, a łącząc posiadane przez siebie dane, może uzyskiwać dodatkowe informacje na temat osób korzystających z Internetu i przekazywać je poza EOG. Na to jednak nie mamy już wpływu i pozostaje to poza zakresem naszego działania. Informujemy cię natomiast o tym, gdyż przetwarzanie to odbywa się w związku z naszą działalnością na Stronie i na FB.

Więcej na temat przetwarzania danych przez FB: https://www.facebook.com/about/privacy.

Korzystając ze Strony przy jednoczesnym stosowaniu ustawień używanej przeglądarki internetowej zezwalających na pliki cookies, wyrażasz zgodę na stosowanie Facebook Pixel. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją wycofać poprzez zmianę ustawień plików cookies (pkt. 17 powyżej) i/lub zaprzestanie korzystania ze Strony, ewentualnie poprzez uruchomienie narzędzi do blokowania systemów śledzących. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO [marketing bezpośredni: sprawdzanie i optymalizacja efektywności zanonimizowanych reklam na FB].

19. Portale społecznościowe - Facebook, Instagram.

Prowadzimy konta na Portalach Facebook oraz Instagram, gdzie zarejestrowani użytkownicy mogą np. zostawić swoje wpisy, wiadomości, obserwować nas, polecić lub nas "polubić". Taka aktywność może skutkować przekazywaniem nam danych osobowych przez samych użytkowników.

Posiadamy również dostęp do statystyk oferowanych przez Facebook dla konta biznesowego za pomocą którego prowadzony jest fanpage (statystyki przedstawiane są nam w formie anonimowej). Nasze konto na FB jest połączone z kontem na Instagramie.

Gdy korzystasz z naszych kont na Portalach bez względu na to, czy jesteś ich zarejestrowanym użytkownikiem czy nie, twoje dane osobowe są przetwarzane również przez podmiot prowadzący te Portale (Facebook Ireland Ltd. na poziomie UE i EOG oraz Facebook Inc. w pozostałym zakresie). Jest on niezależnym administratorem Twoich danych osobowych odnośnie jego działalności oraz przy zastosowaniu jego cookies. Z racji charakteru działalności Portali oraz podmiotu, który je prowadzi, Portale te posiadają również dostęp do wielu innych danych, także osobowych, a łącząc posiadane przez siebie dane, mogą uzyskiwać dodatkowe informacje na temat osób korzystających z Internetu i przekazywać je poza EOG. Na to jednak nie mamy już wpływu i pozostaje to poza zakresem naszego działania. Informujemy cię o natomiast tym, gdyż przetwarzanie odbywa się w powiązaniu z naszą działalnością na Portalach. Więcej na temat przetwarzania danych przez FB: https://www.facebook.com/about/privacy.

Podstawa przetwarzania danych z RODO: art. 6 ust. 1 pkt f) [marketing bezpośredni - prowadzenie naszej działalności marketingowej na Portalach].

20. Linki zewnętrzne

Starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy, w tym weryfikując zamieszczane na Stronie linki do innych stron www. Nie odpowiadamy jednak za standardy oraz politykę ochrony danych, która jest stosowana przez te podmioty. Zalecamy, abyś we własnym zakresie weryfikował każdego z naszych partnerów, a w konsekwencji podjął samodzielną decyzję, czy chcesz powierzyć mu swoje dane osobowe.

21. Zmiana polityki prywatności

Chcemy nieustannie się rozwijać się w trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych.

Możemy zmienić Politykę Prywatności, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, ulegną zmianie: nasze dane lub dane innych podmiotów wymienionych w polityce, rodzaj świadczonych usług, bądź warunki technologiczne Strony. Zmiana może także mieć miejsce w celu polepszenia standardu informacji lub ochrony. O zmianie poinformujemy Cię podczas pierwszego wejścia na Stronę po zmianie Polityki Prywatności.