dla zakupów od 49 zł dostawa GRATIS
dla każdego zakupu od 150 zł, PREZENT - sprawdź jaki !

Zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj 15% na pierwsze zakupy!

Regulamin sklepu internetowego

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Regulamin określa:
a. zasady rejestracji w sklepie internetowym;
b. zasady zawierania oraz wykonywania umów (sposób) sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego;
c. zasady korzystania ze sklepu internetowego, w tym prawa i obowiązki sprzedawcy i kupującego;
d. zasady postępowania reklamacyjnego;
e. uprawnienia do rezygnacji z zamówienia (prawo odstąpienia);
f. zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną (Newsletter, Prowadzenie Konta Klienta).
2. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.salfeme.pl (zwany dalej: Sklepem), jest prowadzony przez SALVENA J. Galas A. Ożóg spółka cywilna, NIP: 6793024115, REGON 121083883 (dalej: Sprzedawca). Klient może porozumieć się ze Sklepem: telefonicznie: 730 343 707, mailowo: biuro@salfeme.pl, pocztą zwykłą: SALVENA J. Galas A. Ożóg s.c., ul. Piłsudskiego 3, 32-050 Skawina.
3. Kupującym (zwanym dalej: Klientem) korzystającym ze Sklepu, może być:
a. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
b. osoba prawna;
c. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
4. Sprzedawca oraz Klient są stronami umowy sprzedaży na odległość oraz umowy o świadczenie usług bezpłatnych, tj. Newsletter oraz Prowadzenie Konta Klienta.
5. Niniejszy Regulamin obwiązuje Klientów będących:
a. konsumentami (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dalej także Konsument);
b. Klientów będących przedsiębiorcami (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dalej także Przedsiębiorca);
c. Klientów będących przedsiębiorcami kwalifikowanymi (osoba fizyczna zawierająca umowę, która jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dalej także Przedsiębiorca Kwalifikowany).
6. Złożenie zamówienia w Sklepie oraz skorzystanie z bezpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną tj. Newsletter oraz Prowadzenie Konta Klienta z wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności (o której mowa w pkt 9 poniżej).
7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu. Tekst Regulaminu stanowi integralną część umowy sprzedaży oraz umów o świadczenie usług bezpłatnych.
8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów, ani Przedsiębiorców Kwalifikowanych przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
9. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz szczegółowe informacje na temat plików cookies i narzędzi analitycznych stosowanych przez Sklep zawarte są w Polityce Prywatności, która jest dostępna na stronie Sklepu pod adresem: https://salfeme.pl/prywatnosc.html
10.
Usługodawca wdrożył Politykę Prywatności oraz odpowiednie środki ochrony, jednak korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze może wiązać się z niebezpieczeństwem pozyskania oraz wykorzystania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Klienci powinni chronić swoje dane w szczególności w zakresie urządzeń i programów, którymi sami się posługują, w tym poprzez stosowanie aktualnych wersji programów antywirusowych oraz firewalli, a także poprzez odpowiednio złożone hasła do logowania, których nie są udostępniane podmiotom trzecim.
11. Sprzedawca stosuje na stronie internetowej Sklepu tzw. pliki cookies, przez które rozumie się krótkie dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zamieszczane w urządzeniach końcowych użytkowników Sklepu podczas korzystania ze Sklepu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te, w zależności od ich rodzaju, służą umożliwieniu bezpiecznego korzystania ze Sklepu lub działaniu jego poszczególnych funkcji (cookies niezbędne), ale też spełniają dla Sprzedawcy inne role (cookies analityczne i marketingowe). Sprzedawca korzysta także z narzędzi analitycznych i marketingowych, które działają w oparciu o pliki cookies. Pliki cookies nie niszczą urządzeń końcowych Klienta, ani nie powodują w nich zmian.
12. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych w nim produktów, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową zaktualizowaną do jej najnowszej wersji;
b. aktywne konto poczty elektronicznej (konieczne w przypadku dokonywania zakupów oraz korzystania z Newslettera),
c. włączona obsługa plików cookies w zakresie cookies niezbędnych, o których mowa w ustawienia plików cookies na Stronie.
13. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta do Sklepu treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta, Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami (przykładowo: nawołujących do przemocy lub nienawiści, naruszających dobra osobiste innych, stwarzających zagrożenie dla użytkowników Sklepu, zawierających wulgaryzmy).

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
1. Sprzedawca poprzez Sklep prowadzi sprzedaż kosmetyków marki SALFEME (Dalej: Produkty).
2. Sklep umożliwia składanie zamówień na Produkty wyszczególnione na jego stronie internetowej.
3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

III CENA
1.
Ceny znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia na ten Produkt.
2. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od sposobu dostawy Produktu do Klienta, miejsca dostawy oraz od wielkości zamówienia. Koszt dostawy podawany jest przy wyborze sposobu dostawy.
3. W przypadku zaistnienia dodatkowych kosztów, zostaną one wyszczególnione w całkowitym koszcie zamówienia.
4. Całkowity koszt zamówienia, w tym koszt Produktów oraz koszt dostawy, wskazywany jest Klientowi przed złożeniem zamówienia.
5. Na zamówione w Sklepie produkty Sprzedawca wystawia paragon lub, jeżeli Klient wybierze taką opcję, fakturę VAT. Paragony i faktury wysyłane są łącznie z zamówionymi Produktami lub faktury wysyłane na adres mailowy wskazany przy składaniu Zamówienia.
6. Za zamówione Produkty Klient może zapłacić przy użyciu następujących formy płatności:
a. płatność BLIK,
b. szybki przelew elektroniczny
c. przelew tradycyjny.
7. Użycie form płatności wskazanych w ust. 6 a)-c) powyżej wiąże się ze skorzystaniem przez Klienta z usług podmiotu trzeciego - zewnętrznego dostawcy danego systemu płatności i odbywa się na warunkach wskazanych przez tego dostawcę.

IV ZAMÓWIENIE
1.
W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu i dokonać wyboru Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Zamówienia można składać przez całą dobę poprzez stronę internetową Sklepu.
3. Wybór zamawianych przez Klienta Produktów jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
4. W trakcie składania zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Produktów. W tym celu Klient powinien kierować się wyświetlającymi się na stronie Sklepu komunikatami oraz dostępnymi na niej informacjami.
5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające informacje dotyczące:
a. przedmiotu zamówienia,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów,
c. kosztów dostawy,
d. dodatkowych kosztów (jeśli występują),
e. wybranej metody płatności,
f. wybranego sposobu i miejsca dostawy.
6. W celu złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty". Z chwilą, gdy Klient zatwierdził swoje zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia zamówienia, wysokość ceny, charakterystykę, ilość i termin dostawy Produktów oferowanych przez Sklep i zamówionych przez Klienta.
7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia zgodnie z treścią zamówienia.
8. Zamówienia są realizowane według kolejności złożenia.
9. Sprzedawca odpowiada na złożone zamówienie nie później niż 16 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8.00-16.00 w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili otrzymania zamówienia od Klienta. Sprzedawca odpowiada na złożone zamówienie poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji lub odmowę jego przyjęcia, jeżeli jego zrealizowanie okaże się z jakichś powodów niemożliwe. Kontakt Sprzedawcy z Klientem odbywa się przy pomocy adresu mailowego Klienta podanego w procedurze zakładania Konta Klienta lub składania zamówienia.
10. Klient związany jest treścią złożonego zamówienia w okresie przeznaczonym na odpowiedź Sprzedawcy zgodnie z cz. IV ust. 10, a w dalszym czasie - jeżeli Sprzedawca w tym okresie potwierdził przyjęcia zamówienia do realizacji.
11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, obejmuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne podsumowanie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą otrzymania tego potwierdzenia przez Klienta, pomiędzy nim a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.
12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem
14.
W mailu potwierdzającym złożenie zamówienia zawarty jest numer zamówienia. Numer ten pozwala zarejestrowanemu Klientowi na sprawdzanie stanu realizacji zamówienia.
15. Klient może się kontaktować ze Sklepem pisemnie, telefonicznie, mailowo na adresy wskazane w cz. I ust. 2.

V DOSTAWA
1.
Sprzedawca na terytorium Polski udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru produktów:
a. odbiór w paczkomacie;
b. przesyłka kurierska;
2. Dostawa towarów poza terytorium Polski wymaga indywidulanego kontaktu ze Sprzedawcą celem ustalenia możliwości jej zrealizowania oraz kosztów i organizacji takiej dostawy przez Sprzedawcę.
3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 21 dni roboczych (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) i jest zależny m. in. od wybranej przez Klienta opcji dostawy, miejsca przeznaczenia towaru wskazanego przez Klienta oraz ilości zamówionych towarów.
4. Wskazany w cz. V ust. 3 czas realizacji zamówienia dotyczy Produktów, których miejsce przeznaczenia mieści się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku towarów, których miejsce przeznaczenia mieści się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, czas realizacji zamówienia jest uzgadniany indywidualnie z Klientem, przy czym może on wynosić więcej niż 21 dni roboczych.
5. Czas realizacji zamówienia liczy się od przesłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz od otrzymania informacji z zewnętrznego systemu płatności o dokonaniu płatności przez Klienta, którekolwiek z tych wydarzeń ma miejsce później.
6. Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się czas skompletowania zamówionych produktów, ich spakowanie, przekazanie ich przewoźnikowi oraz dostarczenie produktów przez przewoźnika do miejsca przeznaczenia.
7. Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych Produktów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Klienta w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego zamówienia przez Klienta.
8. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub znacznie utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem - odpowiedzialność za to ponosi Klient.
9. Klient lub odbiorca zamówienia obowiązany jest sprawdzić stan paczki i Produktów w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Zaleca się też niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy.
10. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Produktów z przyczyn leżących po stronie Klienta - np. z powodu nie odebrania na czas przesyłki (z paczkomatu lub od kuriera), wskazania nieprawidłowego bądź niepełnego adresu dostawy, lub numeru telefonu kontaktowego, które uniemożliwia skuteczne dostarczenie przesyłki w sposób wybrany przez Klienta. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta m.in. z powodu okoliczności wskazanych powyżej, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej do siedziby Sprzedawcy w wysokości odpowiadającej cenie jej dostawy do Klienta.
11. W sytuacji wskazanej w pkt 10 powyżej, Sprzedawca na wniosek Klienta, zgłoszony na adres e-mail Sprzedawcy, wyśle ponownie Produkty do Klienta, na jego koszt w sposób wybrany przez niego przy złożeniu zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysłania tych samych Produktów, które nie zostały odebrane przez Klienta z paczkomatu. Z uwagi na możliwość oddziaływania wysokich lub niskich temperatur w okresie oczekiwania na odbiór paczki z paczkomatu przez Klienta lub zwielokrotnionego transportu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie właściwości tych Produktów.

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY. REKLAMACJE
1.
Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktów oraz usług zgodnych z umową.
2. W przypadku braku zgodności Produktu z umową, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Kwalifikowanym ma prawo do skorzystania z uprawnień, a Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, w oparciu o przepisy dotyczące zgodności świadczenia z umową zawarte w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Rozdział 5a oraz 5b Ustawy).
4. Sprzedawca na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad (rękojmię) wobec Klienta nie będącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Kwalifikowanym.
5. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację dotyczącą Produktów, korzystania ze Sklepu oraz usług Newslettera i Prowadzenia Konta Klienta.
6. W celu zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
SALVENA J. Galas A. Ożóg s.c.
ul. Piłsudskiego 3
32-050 Skawina
e-mail: biuro@salfeme.pl
7. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane identyfikujące Klienta i złożone przez niego zamówienie oraz informacje i okoliczności dotyczące zaistniałego problemu, w szczególności rodzaj i datę jego wystąpienia, w miarę możliwości z dokumentacją go potwierdzającą, oraz treść żądania.
8. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę, w formie pisemnej lub w formie skanu pisma przesłanego na maila. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
9. Istotne informacje na temat Produktów oraz instrukcje dotyczące prawidłowego korzystania z nich zamieszczone są na/w opakowaniach Produktów. Zaznajomienie się z informacjami oraz przestrzeganie instrukcji jest niezbędne dla bezpiecznego korzystania z Produktów.
10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu Umowy Sprzedaży wobec Klienta nie będącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Kwalifikowanym jest ograniczona do wysokości ceny oraz kosztów dostawy Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści Klienta nie będącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Kwalifikowanym.

VII ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
2. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się od chwili w której Konsument wszedł w posiadanie Produktu, lub w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Dane Sprzedawcy, na które należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu:
SALVENA J. Galas A. Ożóg s.c.
ul. Piłsudskiego 3
32-050 Skawina
e-mail: biuro@salfeme.pl
5
. Konsument może skorzystać z wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (Załącznik 1), jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również skorzystać z wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów związanych z wynikających z wybraniem przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem ust. 10 i 14 poniżej.
9. Zwrot płatności będzie dokonany przelewem na rachunek bankowy z którego nastąpiła zapłata lub na inny rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkty niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w której odstąpił od umowy. Produkty powinny zostać zwrócone w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Produktów przed jego upływem. Konsument powinien zwrócić zamówienie na adres:
SALVENA J. Galas A. Ożóg s.c.
ul. Piłsudskiego 3
32-050 Skawina
e-mail: biuro@salfeme.pl
12
. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów związane z dokonanym odstąpieniem, takie jak np. koszt przesyłki oraz jej opakowanie. Sprzedawca nie odbiera przesyłek kierowanych do niego za pobraniem i nie odpowiada za koszty powstałe w związku z takimi przesyłkami.
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
14. Zgodnie z art. 38 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Powołując się na tą regulację, informujemy, że prawo odstąpienia nie przysługuje wobec tych Produktów, które zostały otwarte po ich dostarczeniu.
16. Przepisy niniejszej cz. VII mają zastosowanie także do Przedsiębiorców Kwalifikowanych. Są oni uprawnieni do wykonania prawa odstąpienia na tej samej zasadzie co Konsumenci.

VIII POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI ANI PRZEDIEBIORCAMI KWALIFIKOWANYMI

1. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Kwalifikowanym - z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktów przewoźnikowi przechodzą na tego Klienta korzyści i ciężary związane z Produktami, a także niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go temu Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
2. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Kwalifikowanym - Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania będące skutkiem siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego i niezależnego od woli Sprzedawcy, którego nie dało się przewidzieć w momencie zawierania umowy, takiego jak np. epidemie lub stany zagrożenia epidemią, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, pożary, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne.
3. Produkty będące przedmiotem umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem ani Przedsiębiorcą Kwalifikowanym pozostają własnością Sprzedawcy do momentu zapłaty ceny za Produkt i kosztów dostawy Produktu.IX PRAWA AUTORSKIE
Zawartość strony internetowej Sklepu oraz nazwa podlegają ochronie prawnej. Opisy, zdjęcia i inne elementy tworzące serwis na stronie internetowej Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub zostały wykorzystane za zgodą podmiotów uprawnionych. Kopiowanie i rozpowszechnianie, bądź inne nieuprawnione wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów ze strony Sklepu jest zabronione.

X NEWSLETTER, PROWADZENIE KONTA KLIENTA
1.
Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Newsletter.
2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu Klientowi drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości, które zawierają treści marketingowe, w tym m.in. informacje o nowych produktach, ofertach lub promocjach, które pojawiły się w Sklepie.
3. Klient może skorzystać z usługi poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Sklepu pod adresem https://salfeme.pl/newsletter.html i kliknięciu pola "Zapisz" bądź poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia lub zakładania Konta Klienta. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuję potwierdzenie mailowe o włączeniu subskrypcji. Wraz z otrzymaniem tego maila dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
4. Usługa Newsletter jest bezpłatna i dobrowolna. Po zamówieniu usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony.
5. Rezygnacja z usługi może nastąpić w każdym momencie poprzez odnośnik zawarty we wszystkich wiadomościach przesyłanych w ramach świadczenia usługi. Wyłączenie usługi następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania powyższej informacji przez Sprzedawcę.
6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zaprzestania świadczenia usługi Newslettera w każdym czasie.
7. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatną usługę Prowadzenie Konta Klienta.
8. Usługa Prowadzenia Konta Klienta polega na udostępnieniu Klientowi panelu na stronie internetowej Sklepu, na którym Klient może wpisać i modyfikować swoje dane niezbędne do realizacji zamówień (co umożliwia przyspieszony proces składania zamówień), śledzić stan realizacji zamówień oraz przeglądać historię zamówień.
9. Klient może skorzystać z usługi Prowadzenie Konta Klienta poprzez założenie Konta przy składaniu zamówienia bądź oddzielnie od zamówienia, poprzez wypełnienie formularza na stronie Sklepu pod adresem https://salfeme.pl/registration.html i kliknięcie pola "Wyślij".
10.
Usługa Prowadzenie Konta Klienta jest bezpłatna. Po założeniu Konta usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony,
11. Usunięcie Konta może nastąpić w każdym czasie, poprzez złożenie takiego żądania w panelu Konta Klienta lub poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy zastosowaniu dowolnego środka komunikacji na odległość, który umożliwia zapoznanie się Sprzedawcy z jego treścią oraz ustalenie nadawcy. Usunięcie konta nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia żądania.
12. Sprzedawca ma prawo do usunięcia Konta Klienta oraz wyłączenia usługi Newsletter jeżeli Klient działa na szkodę Sprzedawcy, osób trzecich, bądź narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące prawo. Przed całkowitym usunięciem i wyłączeniem, usługi są blokowane na czas wyjaśnienia zaistniałych okoliczności, stanowiących podstawę do podjęcia takich działań. Klient o blokadzie jest informowany drogą elektroniczną poprzez maila wskazanego w formularzu.

XI OPINIE KLIENTÓW
1. Sprzedawcazapewnia weryfikację opinii, które są publikowane w Sklepie, tak aby pochodziły one od Klientów, którzy używali danego Produktu, lub go nabyli.
2. Sposób weryfikacji:

  1. wystawienie opinii odbywa się poprzez linka z zaproszeniem do wystawienia opinii;

  2. powyższego linka otrzymują osoby, które dokonały zakupu oraz zapłaty za Produkt; link wysyłany jest na adres email podany przy dokonywaniu zakupu;

  3. opinie można wystawiać na dwa sposoby (wybór sposobu należy do Klienta) - w postaci ilości gwiazdek i/lub pisemnej opinii (pisemna opinia jest weryfikowana przed jej publikacją pod kątem zgodności z prawem oraz dobrych obyczajów oraz zatwierdzana przez publikację lub odrzucana poprzez odmowę publikacji).XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, wynikającym z treści niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa. Zakazuje się podejmowania działań, które mogą narazić Sklep na zakłócenia jego funkcjonowania lub korzystania z niego przez innych Klientów.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta i innych ustaw szczególnych.
3. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Kwalifikowanym, sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Sprzedawcy.
4. W przypadku jakichkolwiek sporów związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz umowami zawartymi na jego podstawie, Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
5.
Konsument może, przykładowo:
a. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
b. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
c. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
d. skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
6. Postanowienia zawarte w ust. 4i 5 powyżej maja charakter informacyjny i nie stanowi zapisu na sąd polubowny w rozumieniu art. 1161 Kodeksu postępowania cywilnego.
7. Sprzedawca ma prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana regulaminu w zakresie dotyczącym Konsumentów oraz Przedsiębiorców Kwalifikowanych może mieć miejsce jedynie z ważnych powodów. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie Regulaminu w zmienionej formie, realizowane są na podstawie dotychczasowej treści Regulaminu.
8. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie obwieszczona na stronie Sklepu przez okres 1 miesiąca od wprowadzenia zmiany. O ewentualnych zmianach dotyczących usług prowadzenia Konta lub Newslettera Klienci aktualnie z nich korzystający zostaną poinformowani mailowo na podane przez siebie adresy. Zmiany te wchodzą w życie w stosunku do tych Klientów po upływie 14 dni od poinformowania, jeżeli w tym czasie nie zrezygnują oni z wymienionych usług.
9. Za ważne przyczyny, w przypadku których może dojść do zmiany treści Regulaminu w stosunku Konsumentów oraz Przedsiębiorców Kwalifikowanych uznaje się:
a. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością jego zmodyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem;
b. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
c. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu;
d. zmiana warunków technicznych funkcjonowania Sklepu;
e. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
f. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
g. przeciwdziałanie nadużyciom;
h. poprawa standardu obsługi Klientów lub przyznanie im dodatkowych uprawnień;
i. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.
10. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

Załącznik 1 - Formularz Odstąpienia do umowy